莞式36式

 • Zag?szczarka do pianki polietylenowej GREENMAX jest doskona?ym narz?dziem do promowania recyklingu zu?ytej pianki polietylenowej

  Sprz?t AGD, taki jak telewizory, meble, a nawet zegarki, zwykle opakowane s? w tzw. bawe?n? per?ow?. W rzeczywisto?ci jest to pianka polietylenowa, materia? odporny na uderzenia. Ma  wiele takich samych w?a?ciwo?ci jak EPS i nadaje si? do utylizacja styropianu przy u?yciu profesjonalnego kompaktora do pianki polietylenowej.


  Rozk?ad pianki polietylenowej trwa wiele lat. Niektóre przedsi?biorstwa zacz??y poszukiwa? skutecznego sposobu na recykling , aby zapobiega?  sk?adowaniu  tego surowca na wysypiskach.

  Kompaktor do styropianu i pianki polietylenowej zaprojektowany przez GREENMAX,posiada zaawansowan? technologi? topienia, która jest szeroko stosowana w recyklingu polietylenu.Ten typ maszyny ma wysok? wydajno?? 100-300 kg na godzin?, a stopień kompresji osi?ga 90: 1.

  Po stopieniu, odpady przekszta?caj? si? w g?ste zlepy, dzi?ki czemu proces transportu jest wygodniejszy i ekonomiczny.  Kompaktor do pianki polietylenowej GREENMAX ma szerokie zastosowanie, wysok?  jako?? wykonania, jest  ?atwy w obs?udze i ma du?? wydajno??.

  Zag?szczarka GREENMAX nadaje si? do recyklingu ró?nych rodzajów pianki polietylenowej.

  Z tego powodu urz?dzenie ma specjalnie zaprojektowane dwa wloty doprowadzaj?ce. Górna cz??? nadaje si? dla arkusza polietylenowego w kszta?cie bloku, poni?sze s? specjalnie przeznaczone dla pianki nawini?tej na rolki.

  Ta konstrukcja pozwala na podwójne zastosowanie.

  Kompaktor do styropianu i pianki polietylenowej  pomo?e zaoszcz?dzi? miejsce w magazynach   i zmniejszy? koszty transportu. Stopione zlepy nadaj? si? do sprzeda?y I ponownego wykorzystania. Profesjonalna maszyna jest doskona?ym narz?dziem do promowania recyklingu pianki polietylenowej.  INFORMACJA

  莞式36式