莞式36式

 • Recykler styropianu i dystrybutorzy ryb pod presj? COVID-19

  Otrzymujemy wiele wiadomo?ci od klientów handluj?cych rybami, aby znale?? rozwi?zanie na recykling polistyrenowych pojemników na ryby.  Maszyna do recyklingu styropianu to odpowied? na problemy zwi?zane z recyklingiem.  Stanowi jednak du?? inwestycj? i wymaga dobrego planowania i nak?adu finansowego.


  Co wi?c sprawia, ?e dystrybutorzy ryb tak ch?tnie szukaj? rozwi?zań w zakresie recyklingu polistyrenu?


  Dowiedzieli?my si?, ?e dotychczasow? metod? utylizacji styropianowych skrzynek na ryby by?o  ich zgniatanie i wysy?anie na wysypisko. Koszty oddania odpadów nie s? zbyt wysokie, dlatego wiele firm wybiera w?a?nie takie rozwi?zanie.


  Wed?ug opisu klienta, g?ównym powodem wprowadzenia recyklingu zamiast kontynuowania sk?adowania odpadów, jest epidemia COVID-19. ?Epidemia faktycznie zwi?kszy?a nasze potrzeby biznesowe. Musimy oferowa? naszym klientom dostaw? ryb od drzwi do drzwi. Nasze zamówienia wzros?y ze 100 do ponad 500 tygodniowo, a produkcja opakowań mi?dzy 1200-1500 pojemników miesi?cznie. Nie chcemy ju? p?aci? za wysypiska i mamy nadziej?, ?e znajdziemy bardziej op?acalny sposób usuwania opakowań ryb ”.  Posiadaj?c pewn? wiedz? w zakresie maszyn, przedsi?biorstwo zdecydowa?o si? na zakup kompaktora do EPS. Uwa?aj?, ?e maszyna do recyklingu styropianu z funkcj?  topienia ma du?? pojemno??, a stopiony materia? jest czystszy i ma wy?sz? g?sto??.


  Recykler styropianu i u?ytkownicy końcowi, poszukuj? coraz cz??ciej rozwi?zań w zakresie recyklingu polistyrenu podczas epidemii.  Maszyna do recyklingu styropianu  to rozwi?zanie oferowane przez GREENMAX. Firma, oprócz rozwi?zań technicznych odkupuje skompaktowane bloki. GREENMAX zapewnia klientom kompleksowe rozwi?zania dostosowane do indywidualnych potrzeb.
  INFORMACJA

  莞式36式