莞式36式

 • Kompaktory do styropianu to praktyczne i korzystne urz?dzenie dla producentów sprz?tu AGD

  Styropian to szeroko wykorzystywane tworzywo. Mo?e mie? dowolny kszta?t,  g?ównie ze wzgl?du na wysok? plastyczno??. Ze wzgl?du na niski koszt, styropian jest wykorzystywany do pakowania  sprz?tu gospodarstwa domowego.  Jednocze?nie problemem s? jego odpady, które zajmuj? du?o miejsca.Kompaktor do styropianu to zdecydowanie najlepsze rozwi?zanie problemu sk?adowania odpadów.

  Kompaktor do styropianu oraz innych materia?ów spienionych M-C200 zosta? opracowany przez s?ynn? kalifornijsk? mark? maszyn GREENMAX. Styropian zawiera 98% powietrza, a g?ówn? funkcj? kompaktora jest zag?szczanie surowca. Maszyna ma wbudowany  rozdrabniacz i uk?ad plastyfikuj?cy. Maksymalna wydajno?? jednego kompaktora do styropianu M-C200 mo?e osi?gn?? 200 kg / h. Rozdrabniacz jest odpowiedzialny za ci?cie tworzywa na py?, a nast?pnie stopienie przez wysok? temperatur? w uk?adzie plastyfikuj?cym. Na końcu powstaje zlep o du?ej g?sto?ci o stosunku obj?to?ciowym 90: 1 do odpadów..

  Dla ma?ego i ?redniego producenta sprz?tu gospodarstwa domowego kompaktor do styropianu M-C200 mo?e zapewni? terminowy recykling styropianu oraz odpadów opakowaniowych i unikn?? gromadzenia si? ich  w magazynie. Odzyskany w ten sposób materia? mo?e zosta? sprzedawany i wykorzystany ponownie. Producenci ramek do zdj??, ?awek parkowych i wieszaków, kupi? recyklat jako surowiec do swoich produktów.GREENMAX zobowi?zuje si? do lepszej obs?ugi swoich klientów oraz odkupienia od nich surowca do produkcji w?asnych produktów ramowych.GREENMAX sprzedaje nie tylko maszyny, ale tak?e op?acalne projekty pe?nego recyklingu styropianu oraz tworzyw spienionych.

  Kompaktor do styropianu oraz innych tworzyw spienionych jest nie tylko maszyn?, która pomaga producentom sprz?tu AGD w organizacji ich magazynów, ale tak?e sposób na zamianie odpadów w warto?ciowy surowiec.  INFORMACJA

  莞式36式