莞式36式

 • Kompaktor do styropianu APOLO-C300 | piankowych styropianu

  Kompaktuje wszystkie rodzaje EPS oraz pianka EPP. Skompaktowane odpady EPS oraz EPP s? ?atwe do transportu i przechowywania w magazynie. GREENMAX APOLO C300 oferuje Ci wygod?.

  Zaprojektowany dla materia?ów takich jak EPS, XPS i PSP, takie jak tace i kubki na ?ywno??. Kompaktor do styropianu GREENMAX to nowo zaprojektowany pó?automatyczny system recyklingu styropianu. Odpowiednie materia?y to EPS, XPS, EPP, pianka PE i tacki PSP.Cechy urz?dzeń do recyklingu styropianu.

  Dzi?ki ci?g?emu wdra?aniu nowych technologii, recykling i wydajno?? produkcji styropianu zasadniczo uleg?y poprawie. Kompaktor  to oszcz?dno?? miejsca, ?atwo?? transportu gotowych produktów i oszcz?dno?? pracy.

  Zasada dzia?ania kompaktora do  styropianu:
  Dwuwa?owa kruszarka jest stosowana w maszynie do topienia GREENMAX, która mo?e skutecznie rozbija? odpadowy styropian na mniejsze kawa?ki. ?limak obraca si? z du?? pr?dko?ci?, aby transportowa? rozdrobnion? frakcj? do leja topi?cego. Materia? jest podgrzewany przez urz?dzenie topi?ce, a nast?pnie formowany w g?ste wlewki/zlepy.


  System recyklingu styropianu

  DANE TECHNICZNE

  Wydajno??: 300 kg / h
  Wspó?czynnik kompresji: 50: 1

  G?sto??: 200-400 kg / m3

  Specjalna konfiguracja: kompaktor styropianowy GREENMAX to niestandardowe rozzwi?zanie. W przypadku producentów z du?? ilo?ci? odpadów styropianu mo?emy dodatkowo wstawi? silos, aby zwi?kszy? moce produkcyjne i usprawni? ca?y proces recyklingu styropianu.  Ponadto stale optymalizujemy automatyczny ekran wy?wietlacza, aby obs?uga naszej maszyny by?a ?atwiejsza i bardziej wydajna. Mo?emy równie? skonfigurowa? przeno?niki ta?mowe i automatyczne urz?dzenia tn?ce, aby obni?y? koszty pracy.


  ZALETY:
  Technologia kompresji ?limaka wytwarza gotowy produkt w postaci bloku w stosunku 50: 1;
  Technologia kompresji mechanicznej jest bezpieczna, bez szkodliwych oparów oraz umo?liwia ni?sze zu?ycie energii;
  System sterowania Siemens sprawia, ?e obs?uga jest ?atwa i intuicyjna;
  Komponenty znanych marek, takie jak SIEMENS, PHOENIX itp .;
  Standardy CE / UL / CSA;
  Uwagi: Istnieje mo?liwo?? zaprojektowania prasy do styropianu GreenMaxTM na zamówienie wed?ug
  莞式36式