西宁ktv公主怎么收费

Prasa do styropianu APOLO-C200 | piankowych styropianu

Prasa do styropianu GREENMAX APOLO C200 mo?e kompaktowa? du?e i lekkie materia?y PS. Skompaktowany PS jest ?atwy w obs?udze i wygodny w recyklingu, zakupie lub sprzeda?y,utylizacji styropianu.

Zaprojektowany dla materia?ów takich styropor, styropian oraz tace i kubki na ?ywno??.

Prasa do styropianu GREENMAX zag?szcza odpady styropianowe w proporcji 50:1. Prasowanie styropianu za pomoc? oferowanych kompaktorów EPS redukuje koszty i przestrzeń zajmowan? przez odpady styropianowe. Prasy EPS s? bardzo proste w obs?udze, bezpieczne, mog? by? obs?ugiwane przez jedn? osob?. Dodatkowo, po przez prasowanie zu?ytego styropianu i powtórne jego wykorzystanie, dbamy o ?rodowisko naturalne.


DANE TECHNICZNE
Wydajno??: 200 kg / h
Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
G?sto?? spr??ona: 200-400 kg / m3
Ca?kowite zu?ycie energii: 19,55 kW

Kompaktor do styropianu GREENMAX to nowo zaprojektowany pó?automatyczny system recyklingu styropianu. Odpowiednie materia?y to EPS, XPS, EPP, pianka PE i tacki PSP.

ZALETY:
Technologia kompresji ?limaka wytwarza produkt w postaci bloku w stosunku 50: 1;
Technologia kompresji mechanicznej jest bezpieczna, bez szkodliwych oparów, umo?liwia ni?sze zu?ycie energii;
System sterowania Siemens sprawia, ?e obs?uga jest ?atwa i intuicyjna;
Komponenty znanych marek, takie jak SIEMENS, PHOENIX itp .;
Standardy CE / UL / CSA;
Uwagi: Mo?liwo?? zaprojektowania kompaktora GreenMaxTM na zamówienie wed?ug
specjalnych wymagań klienta.