莞式36式

 • Wi?cej rz?dowych i powiatowych centrów recyklingu uruchamia program recyklingu styropianu

  Ze wzgl?du na now? polityk? UE dotycz?c? tworzyw sztucznych, coraz wi?cej w?adz miejskich zwraca wi?ksz? uwag? na recykling odpadów z tworzyw sztucznych, który z ró?nych powodów bywa bardzo kosztowny.Niezast?pione zawsze b?d? maszyny do utylizacji styropianu, najlepsze to GREENMAX.


  przetwarza odpady styropianowe


  ?Odpady styropianowe zajmuj? du?o miejsca i na tym polega problem w przypadku sk?adowisk, równie? dlatego potrzebna jest maszyna, która przetwarza odpady styropianowe”.

  Utylizacja styropianu w sposób przyjazny dla ?rodowiska,  to bardzo wa?ne zadanie. Zamieniaj?c odpadow? piank? w artyku?y gospodarstwa domowego i materia?y budowlane dbamy o prawid?owy recykling. Wolontariusz David Gilbert powiedzia?, ?e ostatecznym celem jest wyeliminowanie odpadów styropianowych z naszych wysypisk.


  maszyny do utylizacji styropianu


  Przekszta?canie odpadów styropianowych w warto?ciowe nowe produkty ma ogromne znaczenie dla ?rodowiska i spo?eczeństwa. Firma GreenMax Polska zrealizowa?a przemian? styropianu z odpadów w skarb. Od ponad dziesi?ciu lat GreenMax Polska kupi?o du?e ilo?ci bloków styropianu na ca?ym ?wiecie i przewozi?o je do fabryk w Malezji w celu ich granulacji.


  Wyprodukowany pellet PS wykorzystywany jest do produkcji ramek do zdj?? i listew przypod?ogowych. GREENMAX zapewnia równie? profesjonalne maszyny do utylizacji styropianu  i inny rodzaj sprz?tu do recyklingu pianki, aby pomóc wi?kszej liczbie przedsi?biorstw rozpocz?? dzia?alno?? w tym zakresie.


  GREENMAX


  Obecnie GREENAMX nie tylko wspó?pracuje z przedsi?biorstwami, ale tak?e dostarcza rozwi?zania w zakresie recyklingu styropianu niektórym samorz?dom i gminom. Niedawno otrzymali?my zapytanie z Polski dotycz?ce tego zagadnienia. Zwykle  takie projekty s? wspierane przez lokalne w?adze i mo?na ubiega? si? o dotacje. Dlatego coraz wi?cej rz?dowych i lokalnych centrów recyklingu przetwarza odpady styropianowe.  INFORMACJA

  莞式36式