莞式36式

 • W jaki sposób miasto rozwija gospodark? o obiegu zamkni?tym z pomoc? maszyny do utylizacji odpadów styropianowych

  Firma Albury rozpocz??a recykling styropianu (EPS) w 2012 roku, zbieraj?c ?rednio 3-4 tony odpadów  miesi?cznie. Odpady s? wywo?one przez lokalnych mieszkańców i przedsi?biorstwa do CRC (Community Recycling Centre) obs?ugiwanego przez miasto, w tym materia?y opakowaniowe EPS i odpady w du?ych rozmiarach.


  utylizacja styropianu EPS


  Pierwszym sprz?tem do recyklingu u?ywanym przez przedsi?biorstwo  do utylizacji  styropianu EPS by?a maszyna o  bardzo ma?ej wydajno?ci oko?o 20-40 kg / godzin?. Wielko?? leja maszyny by?a równie? niewielka, tylko 500 mm, co przek?ada?o si? na trudno?ci w przypadku du?ych odpadów EPS.

  W lipcu 2020 roku przedsi?biorstwo zdecydowa?o si? na zakup GREENMAX maszyny do utylizacji odpadów styropianowych. Urz?dzenie jest bardzo zaawansowane technicznie,posiada  automatyczne ci?cie, ch?odzenie wod? i automatyczne pakowanie.

  GREENMAX


  Taki system ma nast?puj?ce zalety:


  1. Efektywny system kruszenia- poprawiona wydajno??

  GREENMAX maszyny do utylizacji odpadów styropianowych  wyposa?one s? w wydajny system kruszenia i otwór o szeroko?ci 1,2 m, dzi?ki czemu wszystkie odpady EPS, zarówno du?e, jak i ma?e, sta?e lub mi?kkie, mo?na bezpo?rednio wrzuci? do maszyny i zmia?d?y? na ma?e skrawki.


  2. Oszcz?dno?? 50% kosztów pracy i 30% kosztów energii elektrycznej

  Ze wzgl?du na wysoki stopień automatyzacji, zadaniem pracownika jest po prostu umieszczanie odpadów na przeno?niku ta?mowym bez zwijania, co pomaga  zaoszcz?dzi? co najmniej 50% kosztów pracy i 30% kosztów energii elektrycznej.


  maszyny do utylizacji odpadów


  3. Zwi?kszone zyski dzi?ki sprzeda?y skompresowanych bloków EPS

  Odpady styropianu s? lepiej ukszta?towane, a materia? z jednostki obj?to?ci jest ci??szy, dzi?ki czemu poprawia si? wydajno?? transportu i uzyskuje si? wy?szy zysk ze sprzeda?y sprasowanych materia?ów EPS.


  4. Usprawniony proces operacyjny

  Maszyna do topienia styropianu GREENMAX dostosowana do potrzeb Albury Council jest wyposa?ona w przeno?nik, dzi?ki czemu pracownicy nie musz? podnosi? ramion, aby podawa? materia?y. Ca?y proces oszcz?dza si?? robocz? i jest przyjazny dla u?ytkownika.


  recykling pianki polietylenowej


  Dzi?ki takim rozwi?zaniom utylizacja styropianu EPS jest bardzo efektywna.


  GreenMax Polska odkupi skompresowane bloki EPS wytworzone przez Albury Council w celu wyprodukowania ram i sprzeda?y ich do sklepów detalicznych na ca?ym ?wiecie, takich jak Walmart, Zara Home i Target. To naprawd? urzeczywistnia gospodark? o obiegu zamkni?tym.  Odpady zamieniaj? si? w warto?ciowe przedmioty, które sprzyjaj? recyklingowi zasobów i niekończ?cemu si? rozwojowi ró?nych dziedzin.


  INFORMACJA

  莞式36式