莞式36式

  • Polskie przedsi?biorstwo, które zajmuje si? przetwórstwem ?ososia ponosi?o ogromne koszty z powodu transportu pustych skrzynek oraz ich sk?adowania.  W maju ubieg?ego roku, zakupili zestaw kompaktora do styropianu Greenmax C200 od Intco. Zacz?li poddawa? recyklingowi pojemniki na ryby i zamienia? odpady w cenny materia?. Intco odkupuje bloki EPS w dobrej cenie, które odbiera bezpo?rednio z ich fabryki. Dzi?ki takim dzia?aniom i recyklingowi, zadbasz o ?rodowisko, zmniejszysz koszty i zarobisz dodatkowe pieni?dze.


    SKRZYNKA

    莞式36式