西宁ktv公主怎么收费

Uruchomienie kompaktora ?rubowego do styropianu Greenmax w Polsce- poznańska firma recyklingowa

Styropian jest szeroko stosowanym materia?em. S?u?y równie? do pakowania sprz?tu AGD,   chroni?c przed uszkodzeniem podczas transportu. Bran?a AGD zmaga si? równie? z odpadami styropianu.  Jako profesjonalna firma zajmuj?ca si? recyklingiem drewna w Poznaniu, SARR  dostrzeg? problem swoich klientów, dotycz?cy odpadów. Dzi?ki maszynie GREENMAX  odpady styropianu zostaj? sprasowane w bloki o wysokiej g?sto?ci.

Obecnie firma SARR pomaga miastu Poznań w recyklingu wi?kszo?ci odpadów styropianu za pomoc? kompaktora do styropianu Greenmax.

Kompaktor do styropianu mo?e przetwarza?  10 ton odpadów miesi?cznie, dzia?aj?c tylko 2 dni w tygodniu. Sprasowany styropian mo?e zosta? sprzedany i ponownie wykorzystany w produkcji. W taki sposób post?puje równie?  firma INTCO.


SKRZYNKA