莞式36式

 • Rozdrabniacz do styropianu wspomaga gospodark? o obiegu zamkni?tym poprzez wzrost odpadów budowlanych EPS

  Wed?ug najnowszego raportu, dzi?ki wzrostowi popytu na wyroby ze styropianu (EPS) w budownictwie, globalny rynek styropianu osi?gnie do 2025 roku 24,97 mld USD. Istnieje kilka przyczyny rosn?cego zapotrzebowania na styropian w bran?y budowlanej. Jedn? jest rosn?ca popularno?? materia?ów odpornych na wysok? temperatur?.


  GREENMAX


  Jak wszyscy wiemy, styropian jest rodzajem tworzywa sztucznego. Uwa?am, ?e przysz?o?ciowe firmy budowlane przewidzia?y mo?liwo?ci kryj?ce si? za zanieczyszczeniem styropianu i wzrostem popytu, czyli gospodark? recyklingow?.. Kompaktor do recyklingu odpadów styropianu b?dzie kluczem do rozpocz?cia gospodarki o obiegu zamkni?tym.


  Nieunikniona jest konieczno?? recyklingu, a w obliczu porzuconych materia?ów budowlanych rozdrabniacz styropianu stanie si? doskona?ym sprz?tem do obróbki dla firm budowlanych. Ten sprz?t do recyklingu EPS wykorzystuje proces ogrzewania i topienia i spr??ania EPS, zamieniaj?c w kompaktowe wlewki do topienia na gor?co o najwy?szym stopniu spr??ania 1:90. I tego rodzaju traktowanie stanie si? kluczowym krokiem w ??czeniu gospodarki o obiegu zamkni?tym.

  Kompaktor do recyklingu odpadów styropianu


  Dzieje si? tak dlatego, ?e chocia? odpady materia?ów budowlanych s? bezu?yteczne, g?ste wlewki styropianu s? popularnymi na rynku surowcami do wytwarzania cz?stek plastiku. Mo?na zauwa?y?, ?e kompaktor do recyklingu odpadów styropianu nie tylko pomaga firmom budowlanym uzyska? dobr? reputacj? i sta? si? ekologicznymi przedsi?biorstwami, ale tak?e pomaga im przekszta?ci? odpady w surowiec,  czerpi?c zysk z jego sprzeda?y.


  rozdrabniacz do styropianu


  Dla firm budowlanych, przy ci?g?ym rozwoju zielonej i zrównowa?onej gospodarki, w?a?ciwym kierunkiem rozwoju musi by? recykling, a rozdrabniacz do styropianu stanie si? najwi?kszym pomocnikiem firm budowlanych w rozwoju biznesu recyklingowego.


  INFORMACJA

  莞式36式