莞式36式

 • Rozdrabniacz do styropianu pomaga producentom pozby? si? odpadów EPP

  EPP jest szeroko stosowany w przemy?le samochodowym i przemy?le produktów elektronicznych, a jego doskona?e parametry przyci?gaj? coraz wi?ksz? uwag? producentów. Teraz, gdy producenci d??? do zrównowa?onego rozwoju, recykling EPP staje si? stopniowo gor?cym tematem. W dzisiejszych czasach ka?dy recykler styropianu wie, ?e niezb?dna w recyklingu jest odpowiednia maszyna np. prasa do styropianu GREENMAX


  recykler styropianu


   

  Dlaczego powiniene? poddawa? recyklingowi EPP?


  Z komercyjnego punktu widzenia, teraz, gdy masz wystarczaj?co du?o odpadów EPP, inwestycja w maszyn? jest lepsza ni? wydawanie pieni?dzy na utylizacj?. Nie tylko obs?uga jest prosta, ale tak?e oszcz?dza si? koszty pracy. Ponadto powsta?e wlewki mo?na sprzeda? po cenie oko?o 0,2 USD za funt. Je?li masz wi?cej ni? 40 ton materia?ów EPP, mo?esz odzyska? koszty.


  rozdrabniacz do styropianu


  Z punktu widzenia ochrony ?rodowiska odzysk EPP mo?e zmniejszy? udzia? lekkich materia?ów na sk?adowiskach. Wed?ug statystyk 30% sk?adowisk stanowi? materia?y EPS i EPP. Je?li zostan? poddane recyklingowi, zostan? uwolnione cenne zasoby ziemi.Dlatego konieczne jest recykling odpadów EPP zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i ?rodowiskowej.

   

  Wybór maszyny do recyklingu EPP


  W przypadku tego materia?u najlepszym wyborem jest prasa do styropianu. Podczas gdy komora grzewcza niszczy wewn?trzne w?a?ciwo?ci materia?u EPP, cz?steczki zostan? po??czone w bardziej zwarty sposób tj. wlewki o obj?to?ci 1/90 obj?to?ci oryginalnych odpadów.


  Prasa do styropianu


  Przy wyborze zag?szczacza EPP najwa?niejsza jest pojemno??. Dla ma?ych firm wybieraj maszyny o ma?ej wydajno?ci. W przypadku du?ej firmy  lepiej kupi? maszyn? o du?ej pojemno?ci.
   

  Przed dokonaniem wyboru warto zasi?gn?? porady. Skontaktuj si? z GREENMAX , firm?, która od lat zajmuje si?  produkcj? maszyn takich jak prasa do styropianu czy rozdrabniacz do styropianu. Zaufaj naszemu do?wiadczeniu.


  INFORMACJA

  莞式36式