莞式36式

 • Producent Urz?dzeń Ksero i Drukarek,Zastosowa? Kompaktor do Styropianu GREENMAX A-C200

  Firma Ricoh w Stanach Zjednoczonych, jest producentem  ksero, faksów, drukarek i innych urz?dzeń papierniczych.

  Ricoh posiada kilka centrów dystrybucyjnych w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialnych za recykling i regeneracj? u?ywanych urz?dzeń ksero i drukarek, a tak?e dystrybucj? zamówień klientów.

  W procesie rozpakowywania nowego sprz?tu i przepakowywania starego, zu?yta zostaje du?a ilo?? opakowań styropianowych. Przed 2011 rokiem, styropian by? utylizowany na wysypisku razem z innymi odpadami ogólnymi.

  W 2011 roku centrala Ricoh rozpocz??a badania nad rozwi?zaniami dotycz?cymi utylizacji styropianu. Poznali INTCO i nasze rozwi?zania do recyklingu styropianu.To, co ich najbardziej przyci?gn??o, to sprz?t do recyklingu GREENMAX. Jednocze?nie zarejestrowane w Ameryce INTCO mo?e zapewni? im doskona?? obs?ug? posprzeda?ow?.

  Wkrótce Ricoh USA zdecydowa? si? na zakup kompaktora do styropianu GREENMAX A-C200. Ich celem by?a oszcz?dno??, ale tak?e promocja idei ochrony ?rodowiska.

  Po zainstalowaniu i uruchomieniu kompaktora do styropianu GREENMAX A-C200 firma INTCO wielokrotnie odwiedza?a przedsi?biorstwo.

  Instalacja na miejscu i wskazówki techniczne oraz przemy?lane us?ugi posprzeda?owe zosta?y wysoko ocenione przez wielu klientów w kraju i za granic?.  SKRZYNKA

  莞式36式