莞式36式

 • PRZEMYS? PRODUKCYJNY

  GKRIZAKOS

  Z powodu rosn?cej ilo?ci wytwarzanego polistyrenu oraz równie du?ej ilo?ci odpadów tego materia?u, firma G.K. RIZAKOS w 2017 r. podj??a decyzje o zakupie prasy do styropianu.

  Nefab

  Nefab, z siedzib? w Szwecji, jest wiod?cym na ?wiecie producentem opakowań transportowych. Posiada zak?ady produkcyjne w wielu krajach europejskich. Dostarcza rozwi?zania w zakresie opakowań transportowych dla swoich pobliskich klientów, w tym HUAWEI, Seiko, BMW i kilku innych 500 najwi?kszych przedsi?biorstw na ?wiecie.

  Jiffy

  Pianka polietylenowa jest doskona?ym materia?em zabezpieczaj?cym przemioty przed uszkodzeniem podczas transportu. W Polsce istnieje trzech du?ych producentów nieusieciowionej pianki polietylenowej: SEALED AIR POLSKA Sp. Z o.o., NOVOSTRAT sp. Z o.o. oraz JIFFY PACKAGING sp. Z o.o. B?d?c trzema najwi?kszymi europejskimi producentami nieusieciowanej pianki polietylenowej, zawsze my?leli o ochronie ?rodowiska, nie tylko zapewniaj?c wysokiej jako?ci plastikowe opakowania, ale zawsze zwracaj?c uwag? na recykling i ponowne u?ycie opakowań.

  UAB Kauno ?ilas

  Styropian jest stosunkowo tanim materia?em do izolacji budynków. 90% ogólnego u?ycia tego materia?u w Polsce to materia? s?u??cy do ocieplania budynków. Oprócz Polski, regionu ba?tyckiego i ca?ej Europy istnieje du?e zapotrzebowanie na ten materia? w budownictwie. Naturaln? konsekwencj? sta?o si? wi?c pozyskiwanie odpadów, zw?aszcza tych pochodz?cych z budów.

  <1>

  SKRZYNKA

  莞式36式