莞式36式

 • Prezentacja systemu do recyklingu styropianu GREENMAX na targach K w 2019

  16 pa?dziernika 2019 roku  w Niemczech odby?y si? targi K, na których firma GREENMAX mia?a okazj? zaprezentowa? swoje systemy do recyklingu styropianu.

  Targi K odby?y si? po raz pierwszy w 1952 roku. Uznawane s? za najwi?ksze mi?dzynarodowe targi (wed?ug ilo?ci wystawców, powierzchni wystawienniczej, liczby odwiedzaj?cych )  bran?y tworzyw sztucznych . Ze wzgl?du na  wielko??, targi maj? ogromne znaczenie biznesowe, daj? mo?liwo?? zbierania informacji i wymiany technicznej w ?wiatowym przemy?le tworzyw sztucznych i gumy. Z tego powodu przyci?gaj? wielu profesjonalnych producentów i u?ytkowników  z ca?ego ?wiata.

  Na tej wystawie  GREENMAX, jako specjalista w recyklingu styropianu ,zaprezentowa? klientom kompaktor GREENMAX A-C200 EPS i kompaktor M-C100 EPS.

  Kompaktor do styropianu M-C100


  Kompaktor do EPS A-C100

  GREENMAX od 10 lat pracuje nad systemami do recyklingu styropianu   oraz innych tworzyw sztucznych  (EPE / EPP / XPS / PSP) aby zaoszcz?dzi? miejsce  magazynowania oraz koszty transportu.  Maszyny GREENMAX s? znane  na ca?ym ?wiecie.

  GREENMAX podda? recyklingowi 60 000 ton odpadów pianki, co daje 2 400 000 uratowanych drzew i zmniejszeniu emisji dwutlenku w?gla o 120 000 ton. Obecnie GREENMAX sta? si? jednym z najwi?kszych u?ytkowników końcowych i recyklerów pianki odpadowej na ?wiecie.


  INFORMACJA

  莞式36式