奎屯九公里服务女去哪里了

<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><strike id="tvrtd"></strike></var>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><video id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></video></var>
<var id="tvrtd"><span id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></span></var><menuitem id="tvrtd"></menuitem>
<cite id="tvrtd"></cite>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"></var>
<cite id="tvrtd"><strike id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></strike></cite>

Pianka EPP

Jak przetwarza? Epp?

Ekspandowany polipropylen (EPP) jako rodzaj materia?u zabezpieczaj?cego jest wygodny do recyklingu. Spieniony polipropylen ma doskona?? odporno?? na ciep?o. EPP mo?na stosowa? w ponad stu stopniach, tymczasem nie wydziela szkodliwych gazów. Ma równie? siln? funkcj? izolacyjn?. W rezultacie mo?e by? stosowany jako zaawansowany materia? termoizolacyjny.

Ekspandowany-polipropylen

W rzeczywisto?ci recykling EPP wymaga wysi?ku wszystkich. Wiemy, ?e wszystkie odpadowe produkty EPP najlepiej podda? recyklingowi. Zatem zbieranie odpadów EPP jest du?ym zadaniem. Odpady EPP powinny trafia? do kontenerów zgodnie z klasyfikacj? odpadów. W zwi?zku z tym pojemnik na odpady mo?e zaoszcz?dzi? znacznie wi?cej energii, a ich wydajno?? zbierania zostanie znacznie poprawiona.

topnienie-epp
Czy recykling du?ej ilo?ci odzyskanych odpadów EPP jest równie? wa?nym krokiem? Po pierwsze, niewielka ilo?? odpadów EPP jest bardzo ?atwa w obs?udze, a ludzie mog? zrobi? z nich wyroby rzemie?lnicze lub produkty codziennego u?ytku. Po drugie, du?a ilo?? odpadów EPP musi zosta? poddana g??bokiemu przetwarzaniu. Nast?pnie odpady EPP mo?na ponownie wykorzysta?.Ogólnie rzecz bior?c, istniej? dwa g?ówne typy maszyn o ró?nych sposobach przetwarzania tworzyw sztucznych. Po pierwsze, kompaktory, które ?atwo radz? sobie z odpadami.

Ekspandowany-polipropylen-bloki
EPP  trafia do zbiornika maszyny przez przeno?nik ta?mowy. Nast?pnie odpadowy EPP zostaje  rozdrobniony na kawa?ki i w końcu sprasowany w bloki pod ci?nieniem.

Drugi typ maszyny ró?ni si? od kompaktora tworzyw sztucznych. Oczywi?cie istniej? pewne wspólne cechy mi?dzy tymi dwoma typami maszyn. Cz?sto zdarza si?, ?e odpady EPP musz? zosta? rozdrobnione przez kruszark? umiejscowion? w koszu zasypowym kompaktora. Nast?pnie pokruszony materia? mo?e przej?? do nast?pnego procesu.

Pianka-EPP-bloki
Seria MARS GREENMAX to kompaktory z dodatkow? funkcj? grzania, których końcowym produktem jest zlep z tworzywa o g?sto?ci oko?o 90:1,  a nie tak jak w przypadku standardowych kompaktorów blok o g?sto?ci oko?o 50:1

Teraz zapewne masz lepsz? wiedz? na temat odpadowego materia?u EPP. Wi?cej informacji mo?na znale?? na naszej stronie internetowej,mo?esz równie? sprawdzi? naszego partnera w sprawie recyklingu epp.MATERIA?Y

奎屯九公里服务女去哪里了
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><strike id="tvrtd"></strike></var>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"><video id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></video></var>
<var id="tvrtd"><span id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></span></var><menuitem id="tvrtd"></menuitem>
<cite id="tvrtd"></cite>
<var id="tvrtd"></var>
<var id="tvrtd"></var>
<cite id="tvrtd"><strike id="tvrtd"><thead id="tvrtd"></thead></strike></cite>