西宁ktv公主怎么收费

Opakowanie Napojów

Jak przetwarza? opakowania?

Istnieje wiele rodzajów opakowań. Wi?kszo?? z nich mo?na ?atwo zebra? i skompaktowa? za pomoc? prasy,  a nast?pnie podda? recyklingowi.


Opakowania zawieraj?ce p?yn, takie jak butelki PET, puszki aluminiowe, kartony papierowe, kubki jogurtowe.
1. Producent, który ma du?? liczb? produktów odrzuconych lub przeterminowanych, takich jak PEPSI, COCA COLA.

2. Firma zajmuj?ca si? gospodark? i utylizacj? odpadów.

3. Firma zajmuj?ca si? recyklingiem opakowań równie? z p?ynami, które nie podlegaj? bezpo?redniemu recyklingowi.

GREENMAX zapewnia nowy sposób:  seria POSEIDON mo?e wykona? odwadnianie opakowań dla wszelkiego rodzaju napojów takich jak butelki PET, karton, puszki aluminiowe itp.


MATERIA?Y