莞式36式

 • Kompaktor do styropianu a zag?szczacz styropianu-GREENMAX

  Co to jest styropian?


  Styropian to materia? o szerokim zastosowaniu. Jest cz?sto stosowany w opakowaniach, materia?ach budowlanych, pojemnikach i tak dalej. . Ze wzgl?du na swoj? odporno?? na wysokie temperatury, odporno?? na wstrz?sy i inne zalety ochronne materia? ten znajduje szerokie zastosowanie.



  Greenmax


  Dlaczego recykling styropianu?

  Wraz z ci?g?ym rozwojem ochrony ?rodowiska, w ró?nych miejscach w  Stanach Zjednoczonych powsta?o wiele niebieskich pojemników do zbierania zu?ytych materia?ów nadaj?cych si? do recyklingu. Niestety pianka # 6, czyli styropian, nie zosta?a zakwalifikowana. Oznacza to, ?e je?li nie podejmie si? próby recyklingu, styropian odpadowy zostanie przetransportowany na wysypisko i ostatecznie stanie ogromnym zanieczyszczeniem. Skup odpadów styropianowych to równie? doskona?y pomys?.


  W dzisiejszych czasach rozwój nauki i technologii zmieni? schemat recyklingu styropianu. Wiele typów maszyn do recyklingu styropianu zosta?o zaprojektowanych tak, aby skutecznie sobie z nim radzi?.  Skupimy si? na dwóch najpopularniejszych urz?dzeniach do recyklingu styropianu – kompaktor do styropianu i zag?szczacz styropianu. Recykler styropianu ma w dzisiejszych czasach bardzo odpowiedzialne zadanie.

  Jaka jest g?ówna ró?nica mi?dzy tymi dwoma typami sprz?tu?


  Zag?szczarka przetwarza odpady styropianu t?ocz?c je na zimno. Najpierw styropian jest kruszony, a nast?pnie wyciskany. Natomiast zag?szczacz styropianowy t?oczy materia? na gor?co.


  Jakie s?  zalety tych dwóch urz?dzeń?


  skup odpadów styropianowych




  Zag?szczarka ?limakowa:


  ① Podczas kompresji, styropian nie ma zapachu.
  ② Nawet je?li w materiale znajduje si? woda, nie b?dzie stanowi?o to problemu
  ③ W procesie t?oczenia na zimno nie ma ogrzewania, jest bardziej energooszcz?dny
  ④ Technologia prasowania na zimno nie narusza wewn?trznych w?a?ciwo?ci fizycznych materia?ów i mo?e zachowa? nienaruszone w?a?ciwo?ci styropianu.

  Zag?szczacz termiczny:


  ① Dzia?anie zag?szczacza termicznego jest prostsze. W trakcie zabiegu nie musisz martwi? si? o inne czynniki, wystarczy zmieni? temperatur?.
  ② G?sto?? materia?u jest wy?sza po stopieniu.  Stopień spr??ania w prasie  na zimno wynosi 1:50, podczas gdy w przypadku zag?szczacza topliwego wynosi 1:90.

  Jak wybra? najbardziej odpowiedni? maszyn? do recyklingu?


  Bior?c pod uwag? wszystkie powy?sze uwagi nietrudno zauwa?y?, ?e obie maszyny maj? swoje zalety. Nie mo?na jednoznacznie powiedzie?, co jest lepsze. Wszystko zale?y od profilu dzia?alno?ci i od tego co chcemy osi?gn??. Jakie czynniki b?d? mia?y wp?yw na recykling i która maszyna przetwarza odpady styropianu w lepszy dla nas sposób? Recykler styropianu powinien ostatecznie odpowiedzie? sobie na poni?sze pytania.


  przetwarza odpady styropianowe


  Wymienimy kilka pytań, które nale?y rozwa?y? w po??czeniu z powy?szymi, aby dokona? lepszego wyboru:


  ① Czy lokalna polityka ochrony ?rodowiska dopuszcza emisj? gazów?
  ② Czy s? jakie? surowe ograniczenia dotycz?ce zu?ycia energii?
  ③ Czy materia?, który chcesz podda? recyklingowi, zawiera wod??
  ④ Czy chcesz mie? wy?szy wspó?czynnik kompresji?

  ⑤ Czy spodziewasz si? mniejszych trudno?ci w obs?udze?


  recykler styropianu


  Jednym s?owem obie maszyny do recyklingu styropianu  wnios?y ogromny wk?ad w recykling.  GREENMAX Recycling to firma, której mo?esz zaufa? w 100%.

  Sypki styropian przetwarzany przez te dwa urz?dzenia stanie si? surowcem do wytwarzania cz?stek plastiku - wlewków / bloków styropianu. Surowiec zostanie wykorzystany do produkcji ram lub listew przypod?ogowych, tym samym przyczyni si? do organizacji gospodarki o obiegu zamkni?tym.


  INFORMACJA

  莞式36式