莞式36式

 • Kompaktor Do recyklingu Z-C100

  Kompaktor do styropianu/ pianki polietylenowej mo?e zapobiega? rozpraszaniu zag?szczonych wcze?niej materia?ów takich jak EPS, pianki PE i innych materia?ów piankowych. Kompaktor do styropianu/ pianki polietylenowej Z-C100 to wygodne i ?atwe w obs?udze urz?dzenie, które u?atwi  recykling wszystkim podmiotom obs?uguj?cym odpady takie jak EPS, EPE (pianka PE), XPS i PSP.

  Kompaktor do styropianu/ pianki polietylenowej typ ZEUS posiada funkcj?  topienia powierzchni.


  Specjalna konfiguracja: kompaktor styropianowy GREENMAX to niestandardowe rozzwi?zanie. W przypadku producentów z du?? ilo?ci? odpadów styropianu mo?emy dodatkowo wstawi? silos, aby zwi?kszy? moce produkcyjne i usprawni? ca?y proces recyklingu styropianu.  Ponadto stale optymalizujemy automatyczny ekran wy?wietlacza, aby obs?uga naszej maszyny by?a ?atwiejsza i bardziej wydajna. Mo?emy równie? skonfigurowa? przeno?niki ta?mowe i automatyczne urz?dzenia tn?ce, aby obni?y? koszty pracy.

  DANE TECHNICZNE
  Wydajno??: 100kg / h
  Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
  G?sto?? EPS i EPE : 200-400 kg / m3
  Ca?kowite zu?ycie energii: 20.45 Kw

  ZALETY:
  Technologia topienia powierzchni sprawia, ?e zewn?trzna cz??? bloku jest twarda jak kamień;
  Technologia kompresji ?limaka wytwarza gotowy produkt w postaci bloku w stosunku 50: 1;
  Technologia kompresji mechanicznej jest bezpieczna, bez szkodliwych oparów, umo?liwia ni?sze zu?ycie energii;
  System sterowania Siemens sprawia, ?e obs?uga jest ?atwa i intuicyjna
  Komponenty znanych marek, takie jak SIEMENS, PHOENIX itp
  Normy CE / UL / CSA
  Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompaktory GreenMax TM na zamówienie wed?ug
  specjalnych wymagań klienta.


  莞式36式