莞式36式

 • Kompaktor do styropianu GREENMAX pomoc? przy recyklingu polistyrenu ze ?róde? przemys?owych

  Styropian to jeden z najpopularniejszych surowców, który towarzyszy nam ka?dego dnia.

  Ró?nego rodzaju odpady opakowaniowe s? poddawane recyklingowi. Jednym z takich odpadów jest styropian z którym idealnie poradzi sobie kompaktor do recyklingu odpadów styropianu.

  kompaktor do Styropianu


  Recykling polistyrenu mo?e by? trudnym, ale wszystko zale?y od technologii. Polistyren nie ulega biodegradacji. Jest lekki i niepor?czny, przez co trudny w transporcie i przechowywaniu. Najwa?niejszy jednak w ca?ym procesie recyklingu jest pierwszy krok, prawid?owa segregacja.

  Nast?pny to odpowiednie post?powanie, recykling przy u?yciu odpowiednich metod i maszyn. Najlepszy b?dzie rozdrabniacz do styropianu. Odpowiednie post?powanie z odpadami daje mo?liwo?? organizacji recyklingu o obiegu zamkni?tym i wykorzystanie gotowego surowca to ponownej produkcji.


  rozdrabniacz do styropianu


  Firma INTCO Recycling posiada kilka maszyn do obróbki polistyrenu. Maszyny te mog? przetwarza? ró?ne rodzaje odpadów polistyrenu i pianki, co jest niezwykle istotne przy prowadzeniu ró?norodnej dzia?alno?ci. Posiada zag?szczark? i kompaktor do styropianu. Rozdrabniacz do styropianu mo?e rozbi? odpady styropianu na kawa?ki za pomoc? ostrzy i kó? z?batych, a nast?pnie mo?na je ?atwo sprasowa? w ciasny blok o stosunku 50: 1. Kompaktor do recyklingu odpadów styropianu mo?e najpierw zmia?d?y? t? piank?, a nast?pnie po podgrzaniu uformuje wlewkami, ze wspó?czynnikiem redukcji  do 90: 1.


  Kompaktor do recyklingu odpadów styropianu


  Dzi?ki dwóm rodzajom maszyn odpadowy polistyren mo?na ?atwo podda? recyklingowi. Powsta?y surowiec mo?na sprzeda? generuj?c dodatkowe zyski. Zaufaj GREENMAX.


  INFORMACJA

  莞式36式