莞式36式

 • Kompaktor Butelek P-C350|GREENMAX

  Odwadnianie i zag?szczanie | Opakowania

  Seria Poseidon specjalizuje si? w odwadnianiu i zag?szczaniu butelek po napojach oraz recyklingu opakowań. Kompaktor butelek Poseidon pomaga wysuszy? p?atki folii PP / PE po linii myj?cej i pomaga oddzieli? cz??ci sta?e od ciek?ych w opakowaniach typu jogurty, czy woda mineralna.

  DANE TECHNICZNE
  Wydajno??: 350 kg / h
  Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
  Zmniejszenie obj?to?ci butelki: 8: 1
  G?sto?? skompresowanego PET: 250 kg / m3
  Ca?kowite zu?ycie energii: 15,5 kW

  ZALETY:
  Skompaktowane butelki na wczesnym etapie procesu, oszcz?dzaj?ce miejsce i obs?ug?;
  Zwi?kszanie g?sto?ci poprzez kompaktowanie butelek zamiast belowania;
  Otwieranie  kapsli podczas zag?szczania zwi?ksza g?sto?? końcow? materia?u;
  Funkcja odprowadzania wody wyciska wszelki p?yn z butelek do
  zbiornika na wod? pod maszyn?
  Zbiornik na wod? jest wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej,
  wytrzymuj?cy niskie pH w wielu cieczach.
  Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompakor GreenMaxT M na zamówienie wed?ug
  specjalnych wymagań klienta

  ?ci?gnij

  莞式36式