西宁ktv公主怎么收费

Kompaktor Butelek P-C200|GREENMAX

Odwadnianie i zag?szczanie | Opakowania

Seria Poseidon specjalizuje si? w odwadnianiu i zag?szczaniu butelek po napojach oraz recyklingu opakowań. Kompaktor butelek Poseidon pomaga wysuszy? p?atki folii PP / PE po linii myj?cej i pomaga oddzieli? cz??ci sta?e od ciek?ych w opakowaniach typu jogurty, czy woda mineralna.
Zaprojektowany do recyklingu tworzyw sztucznych takich jak PET, puszki aluminiowe, folie PP / PE, kartony po napojach i kubki po jogurtach.

DANE TECHNICZNE
Wydajno??: 200 kg / h
Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
Zmniejszenie obj?to?ci butelki: 8: 1
G?sto?? skompresowanego PET: 250 kg / m3
Ca?kowite zu?ycie energii: 8,05 kW

ZALETY:

Skompaktowane butelki na wczesnym etapie procesu, oszcz?dzaj?ce miejsce i obs?ug?;
Zwi?kszanie g?sto?ci poprzez kompaktowanie butelek zamiast belowania;
Otwieranie  kapsli podczas zag?szczania zwi?ksza g?sto?? końcow? materia?u;
Funkcja odprowadzania wody- wyciska wszelki p?yn z butelek do
zbiornika na wod? pod maszyn?
Zbiornik na wod? jest wykonany z kwasoodpornej stali nierdzewnej,
wytrzymuj?cy niskie pH w wielu cieczach.
Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompakor GreenMax TM na zamówienie wed?ug
specjalnych wymagań klienta

?ci?gnij