莞式36式

 • Jaki jest sekret europejskich firm zajmuj?cych si? recyklingiem, które przekszta?caj? odpadowy polistyren w ramki na zdj?cia?

  W Europie, ze wzgl?du na doskona?? izolacj? termiczn? i wodoodporno??, materia?em szeroko wykorzystywanym w ró?nych ga??ziach przemys?u jest styropian. Jednak mimo du?ej skali u?ycia, jego wspó?czynnik odzysku nie jest bardzo wysoki, tylko oko?o 30%. Dobrym rozwi?zaniem w takiej sytuacji jest recykling z GREENMAX.


  greenmax

  W jaki sposób europejskie firmy organizuj? recykling polistyrenu?


  Pierwszym krokiem jest zbieranie odpadowego polistyrenu.


  Firmy zajmuj?ce si? recyklingiem wspó?pracuj? ze wszystkimi odpowiednimi producentami, aby zobowi?za? si? do recyklingu odpadów styropianu co miesi?c. Dzi?ki takiej wspó?pracy mo?liwy jest recykling, zarobek oraz brak zanieczyszczeń i ogromnych kosztów magazynowania.  Najwa?niejszym czynnikiem recyklingu jest urz?dzenie. Kompaktor do styropianu czy rozdrabniacz do styropianu to maszyny, o które mo?e zadba? GREENMAX - producent urz?dzeń do recyklingu styropianu.


  recykler styropianu


  Ka?dy recykler styropianu wie równie?, ?e doskonale przydaje si? maszyna do topienia styropianu na gor?co, która mo?e przekszta?ci? lu?ny styropian w form? stopion? na gor?co w stosunku 1:90. Kiedy wlewki styropianu s? wysy?ane do granulatora, firmy zajmuj?ce si? recyklingiem zakończy?y swoj? misj? recyklingu polistyrenu. Za pozosta?? cz???, która zamienia granulki w ramki do zdj??, odpowiadaj? producenci tacy jak INTCO Recycling.


  W jaki sposób europejskie firmy zajmuj?ce si? recyklingiem mog? obni?y? koszty zbiórki polistyrenu?


  Maszyna do topienia styropianu GREENMAX oferowana przez INTCO Recycling jest wystarczaj?co ma?a i mo?na j? przenosi? na ci??arówce. Dlatego, o ile z wyprzedzeniem planujesz tras? do ró?nych punktów recyklingu, mo?esz jednorazowo skompresowa? odpady.


  Kompaktor do styropianu


  Ponadto maszyny GREENMAX mo?na dostosowa? do w?asnych potrzeb. Je?li potrzebujesz mniejszych maszyn lub potrzebujesz innych funkcji, INTCO mo?e je dla Ciebie zapewni?, co jest równie? zgodne z europejskimi standardami.


  Je?li potrzebujesz pomocy przy wyborze urz?dzenia lub interesuje ci? kompaktor do styropianu GREENMAX- skontaktuj si? z nami!


  INFORMACJA

  莞式36式