莞式36式

 • GREENMAX pomaga bran?y recyklingu styropianu i oferuje kompleksowe rozwi?zania dla wielu u?ytkowników końcowych

  Styropian to bardzo popularny surowiec, który cz?sto wyst?puje w naszym codziennym ?yciu i miejscach pracy. Nie mo?emy go ca?kowicie wyeliminowa? w krótkim czasie, dlatego wiele przedsi?biorstw poszukuje sposobów na recykling. Utylizacja styropianu EPS to bardzo wa?ne zagadnienie.  


  GREENMAX


  ?Jeste?my du?ym sprzedawc? mebli, wi?c wi?kszo?? naszych odpadów opakowaniowych to styropian, chocia? w naszych opakowaniach produktów elektronicznych znajdujemy inne rodzaje. Szukamy sposobów radzenia sobie z du?? ilo?ci? odpadów styropianowych” - w?a?ciciel sklepu meblowego.


  Rozwój rybo?ówstwa przybrze?nego wymaga du?ej ilo?ci styropianowych opakowań podczas transportu. Brudne pojemniki na ryby zwykle nie s? ponownie wykorzystywane, wi?c sposób post?powania z odpadami styropianu staje si? problemem dla wi?kszo?ci rybaków. Projekt GREENMAX pomóg? rybakom w wielu cz??ciach Europy odzyska? ich piankowe pojemniki na ryby przy u?yciu kompaktora, dzi?ki czemu utylizacja styropianu EPS przebiega w prawid?owy sposób.


  utylizacja styropianu EPS


  Recykling styropianu rozprzestrzeni? si? równie? na obszary mieszkalne, a niektóre o?rodki us?ug komunalnych, wspierane przez lokaln? polityk?, równie? aktywnie poszukuj? sposobów utylizacji styropianu.

  ?Jeste?my ma?? gmin?, która wspó?pracuje z naszym lokalnym okr?giem regionalnym, aby ?wiadczy? us?ugi recyklingu dla spo?eczno?ci. Nasz podmiot zajmuj?cy si? recyklingiem jest zainteresowany przyj?ciem komercyjnego styropianu, ale aby to zrobi?, musia?by zakupi? zag?szczacz styropianu, aby zarz?dza? ilo?ci?. materia?u i sprawi?, ?e jest on ekonomiczny w transporcie”- recykler styropianu.


  recykler styropianu


  W ostatnich latach, wraz z rozwojem handlu elektronicznego, dramatycznie wzrós? popyt na styropian w bran?y przesy?ek ekspresowych i na wynos, dlatego wi?ksz? wag? nale?y przywi?zywa? do recyklingu styropianu.
  Recykler styropianu ma dzi? bardzo odpowiedzialne zadanie.

  Jako profesjonalny producent sprz?tu do recyklingu styropianu, GREENMAX s?u?y bran?y recyklingu pianek od ponad dziesi?cioleci, dostarczaj?c kompleksowe rozwi?zania dla ró?nych bran?. Je?li masz jakie? pytania dotycz?ce recyklingu lub chcesz, aby utylizacja styropianu EPS przebiega?a w prawid?owy sposób, skontaktuj si? z nami!


  INFORMACJA

  莞式36式