莞式36式

 • Najwi?ksza firma us?ugowa wspó?pracuj?ca z Greenmax w zakresie recyklingu styropianu

  CEVA jest jednym z najwi?kszych na ?wiecie dostawców us?ug logistycznych, obejmuj?cym ponad 170 krajów i ponad 1200 punktów us?ugowych na ca?ym ?wiecie. Pochodzi z po??czenia INT (INTERNATIONAL) Logistic i EGL (Eagle Global Logistics).Po wprowadzeniu nowej marki CEVA, by?a czwartym co do wielko?ci przedsi?biorstwem logistycznym na ?wiecie.

  Zak?ady CEVA s? g?ównie odpowiedzialne za dystrybucj? sprz?tu gospodarstwa domowego firmy GE (General Electric Company), w tym Home Depot, JC Penny i kilka innych lokalnych sklepów zatrudniaj?cych ponad 30 pracowników. Codziennie dystrybuuj? setki urz?dzeń gospodarstwa domowego do klientów, co powoduje konieczno?? utylizacji du?ej ilo?ci odpadów styropianowych.

  Ze wzgl?du na ograniczon? powierzchni? magazynow? CEVA wspó?pracuj?ca z firm? Riley Recycling rozpocz??a utylizacj? styropianu.

  W 2016 roku Riley z?o?y? pierwsze zamówienie na kompaktor do styropianu  M-C50 do utylizacji odpadów styropianu. Po sze?ciu miesi?cach pracy s? bardzo zadowoleni z maszyny Greenmax i us?ug posprzeda?owych

  Wraz z rozwojem firmy Riley,  przedsi?biorstwo potrzebowa?o wi?kszego urz?dzenia do recyklingu styropianu. Pod koniec 2016 roku Riley zakupi? du?y kompaktor termiczny M-C200 o wydajno?ci 440 funtów na godzin?.

  Teraz Riley przetwarza co miesi?c 40000 funtów EPS i sprzedaje go INTCO.  Riley jest ju? najwi?ksz? firm? zajmuj?c? si? recyklingiem styropianu w tym regionie.

  Z pomoc? Greenmax, Riley zamierza kontynuowa? swój rozwój w bran?y recyklingu styropianu. Planuj? otworzy? nowe oddzia?y w Los Angeles i Tijuanie w Meksyku.  SKRZYNKA

  莞式36式