西宁ktv公主怎么收费

Sposób recyklingu styropianu przyj?ty przez ECO Recycling sp. z o.o.

W ostatnich latach dosz?o do bardzo dynamicznego rozwoju bran?y budowlanej na polskim rynku.

G?ównym materia?em izolacyjnym, s?u??cym do ocieplania budynków jest styropian. Bez wzgl?du na miejsce realizacji budowy, zawsze obecny jest odpad pozosta?y po wykonaniu prac izolacyjnych. Jak wi?c podda? recyklingowi  resztki styropianu pochodz?ce z budów?

Styropian jest niepor?czny, g?sty i drogi w transporcie. W D?bnie  dzia?a firma o nazwie ECO Recycling, która równie? zmaga?a si? z trudno?ciami z recyklingiem styropianu. Znale?li wi?c rozwi?zanie Greenmax. D?bno to stosunkowo ma?e miasto z ma?? populacj? i niewielk? ilo?ci? odpadów styropianowych. Kompaktor do styropianu GREENMAX MC50, pomaga firmie ECO  RECYCLING odzyskiwa? odpady polistyrenowe w ich mie?cie. Po przetworzeniu odpadów przez kompaktor, materia? jest ?atwiejszy do sk?adowania.

Greenmax, firma INTCO rozwa?y zakup odpadów styropianowych, je?li ilo?? wyniesie przynajmniej 15 ton. Obecnie ECO Recycling wspó?pracuje z Greenmax, zmieniaj?c odpady styropianu w ramki do zdj??.


SKRZYNKA