莞式36式

 • Brykieciarki do styropianu sposobem na utylizacje i recykling amerykańskich pojemników na ryby EPS tego lata

  Lato to nieustannie najpi?kniejsza pora roku. To równie? czas najwi?kszej aktywno?ci ludzi w miejscach wypoczynkowych szczególnie nadmorskich. To cz?sto równie? czas wzmo?onego zapotrzebowania na produkty rybne czy owoce morza.


  w?a?ciwy odbiór odpadów styropianowych


  Nale?y przy tym pami?ta?, jak wa?n? rol? odgrywa styropianowy pojemnik w odpowiednim zabezpieczeniu produktów przed ?atwym zepsuciem w wysokiej temperaturze. Warto zastanowi? si?  jak? drog? pokonuje opakowanie i jak wa?ny jest ostatni krok- utylizacja styropianu EPS.  Ze wzgl?du na ochron? termiczn? i przeno?no?? wielu sprzedawców ryb wybiera jako opakowanie ryb polistyren ekspandowany (EPS). W Stanach Zjednoczonych popularno?? targu rybnego to nie tylko b?ogos?awieństwo dla rybaków, ale tak?e katastrofa dla ?rodowiska. Zbyt wiele skrzynek na ryby zostanie wyrzuconych, poniewa? nie mo?na ich skutecznie podda? recyklingowi, a ostatnia faza to  wysypisko ?mieci. Zakup brykieciarki do styropianu móg?by odwróci? ten trend.

  Utylizacja styropianu


  W dzisiejszych czasach brykieciarki do styropianu to urz?dzenia, których nie mo?na zignorowa? ze wzgl?du na rozwój recyklingu. Jako wydajna i wolna od zanieczyszczeń technologia t?oczenia na zimno, EPS mo?na odzyska? przy wysokim stopniu spr??ania 50: 1.


  Oczywi?cie s? maszyny, które t?ocz? materia? o wy?szym spr??eniu. Jednak kompaktor EPS ma wyj?tkow? zalet?, poniewa? nie wymaga ogrzewania, nawet je?li materia? zawiera wod?, nie wp?ynie to na efekt ?ciskania styropianu, wi?c jest to najlepszy sprz?t do uzdatniania skrzynek rybnych zawieraj?cych du?o wody.


  brykieciarki do styropianu


  Stany Zjednoczone le?? blisko Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Spokojnego i Zatoki Meksykańskiej, z lini? brzegow? o d?ugo?ci 22680 kilometrów. Ka?dego roku Stany Zjednoczone importuj? i eksportuj? du?? liczb? ryb i produktów rybnych, co oznacza, ?e  jest tam wielu przetwórców ryb.


  Warto zatem zadba? o w?a?ciwy odbiór odpadów styropianowych, a nast?pnie recykling. Utylizacja styropianu prowadzona we w?a?ciwy sposób wniesie wiele korzy?ci dla naszego ?rodowiska. Warto o tym pami?ta? i zadba? o w?a?ciwy wybór brykieciarki do styropianu.


  INFORMACJA

  莞式36式